Co je nutné pohlídat?

Projektování a výstavba přírodních bazénů a biobazénů, koupacích a zahradních jezírek. Zakládání a údržba zahrad a zeleně, návrh a stavba závlahových systémů.

Na co nezapomenout při nové výsadbě zeleně

Uložení podzemních inženýrských sítí

Sítě je nutno vést v předepsané hloubce a v takových trasách, aby byla do budoucna co nejméně komplikována nová výsadba jejich ochrannými pásmy, tzn. obvykle nejlépe při okrajích chodníků a zpevněných ploch, nikoli napříč trávníky. O uložení sítí je bezpodmínečně nutno pořídit přesnou dokumentaci skutečného provedení.

Hospodaření se zeminami a odpadem

Před zahájením staveb se provádí skrývka ornice, tuto ornici je zapotřebí po celou dobu uložení na deponii chránit před znehodnocením (zaplevelením úmornými pleveli, znečištěním stavebním odpadem, ropnými látkami a chemikáliemi apod.). Při provádění vlastních terénních úprav je třeba počítat s tím, že vegetační profil pro běžné rostliny činí nejméně 50 cm, pro stromy a vzrůstné keře až 1 m. Minimálně do této hloubky nepatří žádná suť, kameny, stavební odpad. Plasty, zbytky chemikálií, barev, kovový odpad je nutno odvézt z pozemku úplně!

Vlastní provádění zemních prací

Plochy zhutněné během stavby pojezdem stavebních strojů je nutno rozrušit podle typu půdy do hloubky až 1 m. Finální zemní práce se nesmějí dělat za mokra, v případě nepříznivého počasí je třeba sjednat náhradní termín provádění prací. Neuvážené lpění na dodržení termínu dokončení stavby v tomto případě může přinést těžko řešitelné problémy spojené s úplným znehodnocením rozprostřené zeminy.