Proč zpracovávat projekt zahrady? | EKOGREEN

Projektování a výstavba přírodních bazénů a biobazénů, koupacích a zahradních jezírek. Zakládání a údržba zahrad a zeleně, návrh a stavba závlahových systémů.

Proč zpracovávat projekt zahradnických úprav?

Zahradní prostor by měl být vždy chápán jako celek, je důležité propojení domu se zahradou, tak aby vzniklo těsné spojení s interiérem, kdy dojde k reálnému rozšíření užitné plochy domu. Zahrada by se měla stát místem, do kterého se budete rádi vracet a trávit zde volný čas.scan_Page_6 upraveno
Snažíme se o vytvoření harmonického prostředí, pomocí designových prvků (vodní plochy, zeleň, záhony, trávník, mobiliář). Jde nám především o vyváženost mezi prostorem a hmotou, kdy vhodné použití materiálů je otázkou citu při dodržení několika základních principů podobně jako při zařizování interiéru. Charakter a styl zahrady určuje sladění a uspořádání zvolených materiálů ideálně blízkých okolnímu rázu krajiny. Využíváme i hru barev, textury rostlin, sezónní efekty, krycí efekty a dary plodů zahrady.
Návrh provádíme s ohledem na přání a vkus uživatele tak, aby se co nejvíce přizpůsobil životnímu stylu a vyhovoval potřbám uživatele za podmínek dodržení harmonie mezi stylem, použitými materiály, okolní krajinou, umístěním pozemku a stávajícím stylem zahrady.
Důležité je správné plánování již od počátku, kdy je hlavní složkou správně založená zahrada. Chyby při zakládání zeleně se zpravidla neprojevují hned, ale až po letech, kdy rostliny začnou dorůstat rozměrů, při kterých se s nimi již prakticky nedá manipulovat. Jediným řešením případných problémů pak může být i předčasná likvidace krásných a zdravých rostlin. I když se s individuálním vkusem konkrétního odborníka nemusíme vždy ztotožnit, návrh nezávislého, odborně fundovaného člověka je vždy přínosem, který umožní vyvarovat se těchto hrubých chyb a vede k ujasnění vlastních požadavků. Vždy je podstatně jednodušší a levnější přesouvat rostliny, chodníky a jiné prvky na výkrese než přestavovat a přesazovat přímo v terénu. Výsadby zakládané bez promyšlené koncepce tak mohou přinést velké zklamání. Klademe velký důraz na kvalitu materiálů. Množství rostlin volíme s ohledem na budoucnost, tak aby zahrada byla i po letech krásná a funkční. Rostliny volíme s ohledem na půdní, klimatické, expoziční a místní podmínky. Dále pak s ohledem na vkus a přání majitele a zvolený styl zahrady.
Zahradnické úpravy až na výjimky nevyžadují stavební povolení. Přesto se vyplatí i na zakládání zeleně pohlížet jako na specifický typ stavby a respektovat základní zásady, jejichž dodržování je běžné při stavebním řízení. Mezi tyto zásady patří zejména respektování vlastnických vztahů k pozemkům, dodržování ochranných pásem inženýrských sítí, posuzování vlivu založené zeleně na sousedy (např. riziko nadměrného stínění, pronikání kořenů dřevin na cizí pozemek) apod.

  • Vytváříme nejen návrhy nových zahrad, ale i rekonstrukce stávajících zahrad, které už neplní svoji funkci.
  • Následně můžeme na základě projektu realizovat zahradu na klíč.
  • Návrhy a realizace provádíme jak pro soukromé investory, tak i v oblasti veřejné zeleně pro města, obce či firmy
  • Od vzniku firmy se specializujeme na realizace zahrad s uplatněním vodních a kamenných prvků i většího rozsahu, jako jsou jezera, rybníčky, okrasná a koupací jezírka, biobazény.

Dále můžeme nabídnout návrhy a realizaci

  • Prvků zahradní architektury: terasy, cesty, zídky, schody
  • Vodních prvků: jezírka, koupací jezírka, biobazény a další vodní prvky
  • Zavlažovacích systémů
  • Zahradního osvětlení
  • Modelací terénu